ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ระบบการปกครอง

ระบบการปกครองของอาณาจักรไทยใหญ่ สมัยก่อน

                 อาณาจักรสหรัฐไทยใหญ่แต่เดิมนั้นมีระบบการปกครองโดยแบ่งเป็นระดับชั้น อำนาจการปกครองที่แท้จริงอยู่ที่องค์กษัตริย์ หรือเจ้าหอแสง  แต่อย่างไรก็ตาม การปกครองก็มิได้รวบอำนาจแล้วแต่เฉพาะองค์กษัตริย์ แต่ได้มีการกระอำนาจไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยผ่านเจ้าผู้ปกครองระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำแหน่งใหญ่สุดไปหาเล็กสุด ดังนี้

                กษัตริย์ หรือเจ้าหอแสง เป็นผู้ปกครองสูงสุดโดยมีราชวังอยู่ในเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในสมัยนั้น เช่น เมืองเสือ (เมืองจู้) ล้านเจ้า เมืองมาว

                เจ้าฟ้า คือ ผู้ปกครองเมือง หรือเจ้าเมือง
                กิ๋นเมือง คือ ตำแหน่งปฏิบัติการ
                เฒ่าเมือง หรือถะโหมง คือ ที่ปรึกษาเจ้าเมือง เป็นที่เคารพบ้านเมือง และ
                พองเมือง คือ เสนาบดี
                เห็ง คือ ผู้ปกครองระดับตำบล
                แก่ หรือก้าง คือ ผู้ปกครองระดับหมู่บ้าน

 

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved