ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

 รัฐฉาน

รัฐฉานเป็นรัฐที่มีชนเผ่าหลายเผ่าอยู่ร่วมกัน โดยมีชาวไทยใหญ่อยู่มากที่สุด ก่อนปี 1947 บรรดาเจ้าฟ้าได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นสหพันธรัฐไทยใหญ่ แต่เมื่อพม่าขอเอกราชจากอังกฤษพม่าโดยอ่อง ซานได้กระตุ้นและชักชวนให้สหพันธรัฐไทยใหญ่ร่วมกับพม่าก่อตั้งสหภาพพม่า รัฐฉานจึงเป็นรัฐหนึ่งในสหภาพพม่าตั้งแต่ปี 1947 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า "รัฐสหภาพพม่า" ก็มีแต่เพียงชื่อไว้เรียกให้สวยงามฟังง่ายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้มีอำนาจจริงนั้นไม่มีชนชาติอื่นเลยนอกจากพม่า
          รัฐฉานติดกับประเทศไทย พม่า จีน และลาว ดังนี้
          ทิศตะวันตก ติดกับพม่า
          ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
           ทิศตะวันออก ติดกับประเทศลาว และประเทศไทย
          ทิศใต้  ติดกับประเทศไทย

                 หัวเมืองในรัฐฉานแต่ละภาคมีดังนี้

                                      
หัวเมืองทางภาคเหนือ

        1. ล่าเสี้ยว                    2. เหม่เมี้ยว                  3. หนองเขียว            
            4. จ้อกเม                      5. น้ำสั่น                      6. สี่ป้อ
            7. เมืองมีด                   8. เมืองกุ้ด                   9. ก๊ดขาย
            10. แสนหวี                 11. เมืองไหย๋                12. ต้างยาน
           
13. เมืองเป็ง                 14. หมู่เจ้                      15. น้ำคำ
            16. น้ำตู้                       17. กุ๋นโหลง                18. โหป่าง
            
19. กองแกง                 20. เมืองใหม่               21. ป๋างหวาย
             
22. นาพาน                  23. ม่านพ่าง                 24. ป๋างยาง
                                           
                                       
หัวเมืองทางภาคใต้
        1. ต๋องกี                       2. โหโปง                     3.หยองห้วย
            
4.สี่แสง                       5.กะลอ                        6.อ่องปาน      
7.ปางตะระ                  8.หยว่าหง่าน               9.ล๊อกจอก
10.ป๋างลอง                  11.ฝายขุน                    12.หลอยแหลม
13.ป๋างโหลง               14.ลายค่า                     15.น้ำจ๋าง
16.กุ๋นฮิง                      17.เมืองนาย                 18.ลางเคอ
19.หมอกใหม่              20.เมืองปั่น                   21.เกซี
22.เมืองกึ๋ง                   23.เมืองสู้                      24.เมืองหนอง
 
หัวเมืองทางภาคตะวันออก
1.เชียงตุง                     2.เมืองเป็ง                    3.เมืองยาง
4.เมืองขาก                   5.เมืองโต๋น                  6.เมืองสาด
7.ต้าขี้เล็ก                    8.เมืองยอง                   9.เมืองพยาก
            10. เมืองลา

ชนเผ่าต่าง ๆ ในรัฐฉาน

 
ชนเผ่า
ถิ่นที่อาศัย

ไทยใหญ่

กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของรัฐฉาน
อาข่า ภาคตะวันออกแทบเชียงตุง
อังซา หนองฮายหญ้า (ภาคใต้)
แอ่น ทางตะวันออกเชียงตุง
คะฉิ่น (ขาง) ภาคเหนือ
จีน ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ แถบโกก้าง หลองหม่อ และทั่วไป
ตะอาง (ปะหล่อง ภาคเหนือแถบดอยน้ำสั่น
ต่องเลอ ภาคใต้และภาคตะวันตก
ทะนุ ทางทิศตะวันตก (ติดพม่า) และภาคใต้
ปะโอ (ต่องสู่) ทางทิศตะวันตกและภาคกลาง
ปะต่อง (ยางแดง)                            ทางทิศใต้
พม่า ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง
กระเหรี่ยง อยู่ทางภาคกลางและทิศใต้
ลาหุ อยู่ทางภาคตะวันออก
ลิซอ อยู่ภาคเหนือและใต้
ว้า อยู่ภาคตะวันออก
 
       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved