ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ประวัติและความหมายของสีธงชาติ

           วันที่ 7 ก. พ. 2490 (1947) คณะกรรมการสภาเจ้าฟ้าฯ และประชาชนชาวไทใหญ่ได้มีมติจัดตั้งสภาแห่งรัฐฉาน
(Shan State Council) ขึ้น ซึ่งสมาชิกสภาแห่งรัฐฉานนี้ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าฟ้า 7 องค์ และตัวแทนจากประชาชนจำนวน 7
คน สภาแห่งรัฐฉานเป็นตัวแทนของประชาชนชาวรัฐฉานทั้งปวงได้มีมติประกาศใช้ธง ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง สีเขียว สีแดง และมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง เป็นธงชาติของชนชาติรัฐฉานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สีเหลือง   หมายถึง  ชนชาติไทใหญ่เป็นคนเชื้อชาติตระกูลมงโกลอย มีผิวเหลือง
                                และหมายถึงพระพุทธศาสนาที่ชนชาติรัฐฉานนับถือ
        
 สีเขียว      หมายถึง ผืนแผ่นดินมาตุภูมิแห่งไทยใหญ่มีความอุดมสมบูรด้วย ภูเขา
                                ป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายทั้งในดินและบนดิน
                                และหมายถึงชนชาติรัฐฉานเป็นชนชาติที่รักสงบ
ไม่รุกรานใคร
 สีแดง       หมายถึง   ความรักชาติ ความกล้าหาญของชนชาติรัฐฉาน
                                  วงจันทร์   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความมีสัจจะของชนชาติรัฐฉาน

ธงชาติ และเพลงชาติ
ธงชาติ ไตย หรือ ไทใหญ่

 

เพลงชาติ

คำแปล

                  เคอ ไต เคอ รา ชา
                  จ๋อม ปิ๋ว ซ่ำ จั๋น ตา
                  เลือน คำ เจ้า จ่าก จ่า
                  จาด เฮา มี เต่ จะ
                  พ่อม เป็ง ใจ๋ หว่า จ่า
                  สู เจ้า เฮา เป๋น พู มี ใจ๋ สัจ จา
 แต่งโดย ดร.ปะญาณ เมื่อปี 1947

    ชาวเครือไตเป็นเชื้อชาติพงษ์ราชา
    ดวงจันทราประทับธงยุติธรรม
     ชาติเรามีเดชแกร่งกล้าสุดเลิศล้ำ
     ต่างน้อมนำใจสมัครสามัคคี
     ชาติไตเรามีสัจจะไม่ผันแปร

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved