ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ยุคคนไทใหญ่ (ไตย) เป็นใหญ่ในพม่า

 
ใน พ.ศ.1793 (ค.ศ.1250) พี่น้องคนไทยใหญ่ (ไต) สองคนเกิดกินแหนงวิวาทกัน คนน้อง คือ คิงก่ามโป่ จึงพาสมัครพรรคพวกเข้าไปอยู่ในพม่า โดยตั้งหลักทำมาหากินอยู่ที่ตำบล มะยิ่นไซ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครอังวะ (อังวะขณะที่ยังเป็นของไทยใหญ่อยู่)

                คิงก่ามโป่ มีลูกชาย 3 คน ประกอบด้วย คนที่หนึ่งชื่อ อสิงคละ คนที่ชื่อ ราชสงคราม คนที่สามชื่อ สีหะสูร์ ภายหลังลูกชายของคิงก่ามโป่ทั้งสามคนได้มีอำนาจราชศักดิ์อยู่ในเมืองพุกาม โดยได้ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองต่าง ๆ เป็นเมืองอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ซึ่งเหตุการณ์การที่พี่น้องทั้งสามได้เป็นใหญ่ในพุกามต่อมา คือ เริ่มเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน ปี พ.ศ.1841 (ค.ศ.1298)  เป็นช่วงที่มีการต่อสู้เพื่อยึดอำนาจเมืองพุกาม แต่มีพระสงฆ์ได้เป็นตัวกลางทำให้การยึดอำนาจเป็นโดยสันติวิธี ด้วยเหตุนี้ ใน 2 เดือนต่อมาไทยใหญ่สามพี่น้องจึงสามารถยึดพุกามไว้ได้ เมื่อสามารถตั้งตัวเป็นเจ้าครองเมืองอิสระอยู่จึงได้ขยายอาณาเขตของตนให้กว้างขวางออกไป

                ต่อมาในปี พ.ศ.1843 ทางการจีนได้ส่งกองทัพมาช่วยกอบกู้บัลลังก์พระเจ้า กะยอชวา ของพม่า เมื่อเป็นดังนั้น ชาวไตทั้งสามพี่น้องจึงได้ร่วมกันต่อสู้และขับจีนให้ถอยล่นกลับไป นายทหารจีนถูกจับได้ ช่วยพม่าไม่สำเร็จ พระเจ้า กะยอชวา ก็ถูกจับได้ และถูกสำเร็จโทษ

                ขณะที่สามพี่น้องมีอำนาจปกครองดินแดนพม่าอยู่นั้น ได้แผ่ขยายอำนาจทั่วไปจนสุดเขตพม่า คงมีแต่รัฐอาระกันเท่านั้นที่ยังคงเป็นอิสระอยู่ แต่พม่าส่วนใหญ่ก็พยายามดิ้น และได้ถอยล่นไปอยู่ที่ตองอู

                ในยุคนี้จะเห็นได้ว่าคนไตได้ปกครองบรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ในพม่าทุกเมือง คือ พระเจ้าฟ้ารั่วปกครองแคว้นปะโก (หงสาวดี) ตอนกลางแม่น้ำอิราวดี พรรคพวกตระกุลไตสามคนปกครองทางตอนเหนือ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าไตกลุ่มอื่น ๆ ปกครองเป็นอิสระอยู่ทุกหัวเมือง ในยุคนี้เป็นยุคเดียวกันกับพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงเรืองอำนาจอยู่ที่อาณาจักรสุโขทัย

                ในปี ค.ศ.1371 เจ้ามินคยีชวา (ไทยใหญ่) ได้ตกลงเรื่องเขตแดนกับพระเจ้าอู (มอญ) แห่งเมืองปะโก (หงสาวดี)

     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved