ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

อาณาจักรแสนแจ้ (.. 957-1311 / พ.ศ.1500-1854)

 

อาณาจักรแสนแจ้ เป็นเมืองไตที่มีความเจริญรุ่งเรือง ถัดจากอาณาจักรตึงขอ โดยเจริญรุ่งเรืองมากระหว่าง ค.. 957-1311 
แต่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาจนถึง ค.. 1400 เจ้าผู้ปกครองประกอบด้วย

               1.   ขุนต่ายข่าน หรือขุนไต (.. 957-1068)
           
2.  ขุนต่ายปุง   (.. 1068-1179)
           
3.  ขุนต่ายหลวง (.. 1179-1309)
           
4.  ท้าวน้อยแข่  (.. 1309-1351)
           
5.  ท้าวน้อยแมน (.. 1351-1391)
           
6.  เจ้าน้อยสั่นฟ้า (.. 1391-1400)

     

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved