ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ยุคเมืองมาว (.. 1311-1405 )

 

เมืองมาวก่อนถึงสมัยเจ้าหลวงเสือข่านฟ้า อยู่ภายใต้เมืองแสนแจ้ มีเจ้าผู้ปกครอง 4 องค์ ประกอบด้วย


1.  ท้าวงาลม (.. 957-1057 )
2.
  เจ้าหลวงห่มเมือง (ขุ่มตุ่ม) (.. 1095-1177)
             
        
เจ้าหลวงห่มเมือง มีโอรส 2 องค์ คือ เจ้าเมืองหลาก (เจ้ามอนหล้า)และขุนก่อลาง  
        (เจ้าหน่อเมือง
3.
    ขุนผางคำ (เจ้าหลวงแม้วปุ่ง) (.. 1177-1295)
      
       
หลังจากปกครองเมืองได้หนึ่งปีก็ย้ายวังจาก “เวียงหวาย” 
และได้ชื่อใหม่ว่า
“เจ้าหลวงแม้วปุ่ง” เมืองที่ปกครองประกอบด้วย เมืองนา เมืองจันตา เมืองตี เมืองฮึม เมืองแจ้ฝาง เมืองขวาน เมืองขา และเมืองย่า พระองค์มีลูก 7 คน คือ 
    
     1. นางแยคำหล่ง            2. นางอี่คำแหลง                3. นางอ๋ามออ    4. นางแสงไอ่              
     5. ขุนอ้ายงำเมือง           6. ขุนยีขางคำ (เสือข่านฟ้า)7. ขุนสามหลวง (เสือสามหลวงฟ้า)

4.      เจ้านางอีคำแหลง (.. 1295-1311)

มองโก ยึดล้านเจ้า

           ในปี ค.. 1253 หลังจากที่มองโกได้เข้ายึดล้านเจ้าแล้วก็เดินทัพมาทางใต้ และแบ่งแยกเมืองไตทั้งหมด 
 ออกเป็น
3
ภาคใหญ่ ๆ ดังนี้

1.       ภาคเมืองมาวหลวง ยกให้เจ้าหลวงแม้วปุ่งปกครอง โดยมีเมืองบริวารประกอบด้วย เมืองวัน เมืองหน้า เมืองจันตา เมืองเคอ เมืองตี เมืองขวาน เมืองแจ้ฝาน (ปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน)

2.        เมืองทางทิศเหนือแม่น้ำคง ยกให้เจ้าฟ้าแต่ละเมืองดูแลกันเอง ประกอบด้วย เมืองกึ่งม้า เมืองติ๋ง เมืองเข้ง เมืองแลม เมืองแงม (ปัจจุบันอยู่ในประเทศจีน)

3.         เมืองที่อยู่ทางทิศใต้แม่น้ำคง ยกให้เจ้าหลวงต่ายหลวงปกครอง (เจ้าเมืองแสนแจ้)

 ยุคเมืองมาวแจ้ล้าน หรือเมืองมาวหลวง (.. 1311-1405)

 ยุคเมืองมาวแสนแจ้มีเจ้าปกครองทั้งหมด 8 องค์ ประกอบด้วย

1.      เจ้าเสือข่านฟ้า (ขุนยีขางคำ) (.. 1311-1365)

เป็นช่วงที่อาณาจักรเมืองมาวรุ่งเรืองและรวบรวมหัวเมืองไตต่าง ๆ เข้าเป็นปึกแผ่นเป็นอาณาจักรเดียว โดยทิศตะวันออกถึงลำปาง ทิศใต้หัวเมืองพม่าทั้งหมด ทิศตะวันตกถึงรัฐอัสสัม (ไตอาหม) และทิศเหนือรวมหัวเมืองไตทั้งหมด เจ้าเสือข่านฟ้าเป็นลูกเจ้าหลวงแม้วปุ่ง กับนางวางแจ้ มีพี่น้อง 3 คน คือ ขุนอ้ายงำเมือง (เสียชีวิตแต่เด็ก) ขุนยีขางคำ (เสือข่านฟ้า ขุนสามหลวงฟ้า ลำดับเหตุการณ์ในการรวบรวมหัวเมืองไตเข้าด้วยกันมีดังนี้

ค.ศ.1311  ขึ้นครองเมืองมาว ที่แจ้ล้าน สืบต่อพี่สาว คือ เจ้านางอี่คำแหลง

ค.ศ.1314  หลังจากที่สร้างวังที่แจ้ล้านแล้ว ก็ทรงส่งหนังสือไปหาเจ้าฟ้า ละแวกนั้นให้รวมเข้าเป็นรัฐเดียว เมื่อเจ้าปานน้อย เมืองเวียงหนั่น และเจ้าท้าวน้อยแข่ เมืองแสนแจ้ ไม่ยอมรับ เจ้าเสือข่านฟ้าจึงยกทัพไปตีแล้วนำมารวมเข้ากับเมืองมาว

ค.ศ.1315   ไปตีและยึดเมืองมีด ซึ่งมีเจ้าขุนต่ายคืนปกครองอยู่

ค.ศ.1316  จากเมืองมีดไปตีเมืองลอกจอก เมืองหนอง (ยองห้วย) เมืองนาย เมืองปาย ลงมาตีเชียงใหม่ แล้วขึ้นไปเชียงตุง เชียงรุ้ง เมืองกึ๋งม้า เมืองติง เมืองก่า จากนั้นก็มากลับมาที่แสนแจ้

ค.ศ.1317  เจ้าเสือข่านฟ้าพร้อมด้วยน้องชาย คือ เจ้าสามหลวงฟ้า และเสนาธิการ คือ ท้าวฟ้าหล่อ ท้าวขางมน ท้าวหาญไก่ ท้าวเสือเย็น ไปตีหัวเมืองไต ซึ่งถูกจีนยึดไว้ได้จนหมด แต่ในขณะเดียวกัน ท้าวหุบ เมือง เจ้าฟ้าเมืองกึ๋งม้า ได้ตีตลบหลัง และสามารถยึดได้เมืองก่า เมืองมังโก เมืองตีม้า นาหลง โขแข่ หม่อตอง กลับคืน เมื่อเป็นดังนั้น เจ้าขุนสามหลวงฟ้า จึงได้เข้าตีและรวมรวมได้เช่นเดิม

ค.ศ.1318   ยึดได้ดินแดนบางส่วนของอาณาจักรน่านเจ้า

ค.ศ.1320  เจ้าเสือข่านฟ้าพร้อมด้วยน้องชาย คือ เจ้าสามหลวงฟ้า และเสนาธิการ คือ ท้าวฟ้าหล่อ ท้าวหาญไก่ ท้าวเสือเย็น ไปตีเมืองเวสาลี รัฐอัสสัม มณีปุระ เจ้าสามหลวงฟ้าถูกท้าวฟ้าหล่อ ท้าวเสือเย็นใส่ความว่าจะยึดอำนาจ จึงถูกลงโทษเสียชีวิต

ค.ศ.1364  ส่งโอรส คือ เจ้าใจเปี่ยมฟ้า และเจ้าเงื่อนเขียวฟ้า ลงทางใต้ไปตีเมืองป๋างย่า และจับเจ้าเมือง คือ นรสู ได้ จากนั้น จึงแต่งตั้ง “สโตมังฟ้า” ให้ปกครองแจ้แกง สโตมังฟ้าก็ได้สร้างเมืองอังวะปกครองสืบมา

                        1.      เจ้าเสือเปี่ยมฟ้า(โอรสเจ้าเสือข่านฟ้า) (.. 1365-1367)
                  2.
      เจ้าเสือหวากฟ้า (ลูกเจ้าเสือเปี่ยมฟ้า) (.. 1367-1369 )
                  3.
      เจ้าเสือจื้นฟ้า (ลูกเจ้าเสือข่านฟ้า) (.. 1369-1370)
                  4.
      เจ้าเสือห่มฟ้า(หลานเจ้าเสือข่านฟ้า) (.. 1370-1373)
                  5.
      เจ้าเสือเหยียบฟ้า (เจ้าฟ้าแสนหวี) (.. 1373-1374)
                  6.
      เจ้าเสือห่มฟ้า (ปกครองครั้งที่ 2 ) (.. 1374-1705)
                  7.
      เจ้าเสือหง่ามฟ้า (.. 1405-1420)
                  8.
      เจ้าเสือขี่ฟ้า (.. 1420-1445)

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved