ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

ประเพณีและ ความเชื่อชาวไทยใหญ่

 
      ชาวไทยใหญ่ยึดมั่นในพระพุทธสาสนาอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่ในอดีต จองหมุนเจ้า “วัด”
เปรียบเสมือน มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมวิชาความรู้แทบทุกแขนงต่างๆ ทั้งด้านหลักธรรมะ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ เวชศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ เป็นต้น
            ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมจากวัดมาแล้ว จะเป็นผู้ที่ชาวบ้านยอมรับเชื้อถือมา เนื่องจากมีความรู้หลายๆด้าน สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่เป็น ในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ ผู้ที่ได้บวชเป็นพระมาแล้ว ไทยใหญ่เรือกว่า
“จเร” หรือทางเชียงตุง เรียกว่า “หนาน”

วัฒนธรรมทางภาษาของไทยใหญ่

            ชาวไตหรือไทยใหญ่ใช้ภาษาในการพูดที่เรี่ยกว่า กวามไต ซึ่งแตกต่างจากภาษาพม่าและคล้ายคลึงกับภาษาไทย เนื่องจากสำเนียงเพี้ยนกันนิดหน่อยเท้านั้น อีกทั้งในภาษาเขียน ก็มีอักษรไทยใหญ่ซึ่งมีลักษณะกลมป้อมคล้ายตัวอักษรมอญและพม่า ช้าการเขียนหนัง ธรรมและหนังสือทั่วไป อันได้แก่ นิยาย นิทาน ประวัติศาสตร์ต่างๆโดยเรียกหนังสือเหล่านี้ว่า ลีกไต วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็จะอ่านลีกไต ฮอลีก โดย จเร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการอ่านและการเขียนหนังสือ

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved