ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

 

 

การส่งเสสริมให้เกิดความรู้ในระดับชาวบ้าน
       
         "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ทานด้วยธรรมะชนะการให้ทั้งปวง พระพุทธองค์ตรัสไว้ตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ หลักธรรมข้อนี้ได้มีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อการให้เกิด ประเพณีนิยมที่มีคุณต่อสังคมการศึกษาของไทยใหญ่เป็นอย่างมาก คือ ชาวบ้านนิยมถวายหนังชาว บ้านจะนำหนังสือ หรือหนังสือพับกระดาษ ภาษาไทยใหญ่เรียกว่า ลีกหลวง ถวายวัด ลีกหลวงนี้มีหลาย ประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิทานอิงธรรมะ พุทธประวัติ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าครู หมอไตจะเป็นผู้แต่งขึ้น มีสำเนียงโวหานที่น่าจับใจเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่นำไปถวายหนึ่งวันก็จะมีการเตรียม การจัดทำข้าวปลาอาหาร สิ่งของที่จะถวายอื่น ๆ ไว้ให้พร้อม และเชื้อเชิญเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกลเพื่อ มาร่วมฟังลีกหลวงในตอนค่ำ โดยเชิญจเร คือ ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านตามทำนองแบบเฉพาะ ของลีกหลวงเอง และเป็นที่เคารพนับถือมาอ่านให้ฟัง คนที่เป็นจเรนี้ถือได้ว่าเป็นปราชญ์ในระดับชาวบ้าน เพราะหาผู้ที่จะมาเป็นจเรนั้นค่อนข้างยาก ในแต่ละหมู่บ้านจะมีเพียงแค่หนึ่งคน หรือมากก็ไม่เกินสองคน เท่านั้น และบางแห่งก็ไม่มีเลย จึงต้องเชิญจากที่อื่น รุ่งเช้าก็จะทำบุญถวายเช้า หรือถวายเพลพระสงฆ์ และสิ่งของรวมทั้งหลีกหลวงให้แก่วัด การจัดทำพิธีฟังลีกหลวงนี้มีทั้งในระดับบ้าน และระดับหมู่บ้าน ความบ่อยของการจัดทำพิธีนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนที่จะทำ ซึ่งในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ จะมีอย่างน้อย หนึ่งบ้าน ประเพณีนี้ยังคงได้รับการสืบทอด และปฏิบัติกันอยู่ในรัฐฉานจนกระทั่งปัจจุบัน

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved