ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

 

การปฏิรูปภาษาไทยใหญ่


                  ภาษาไทยใหญ่ที่ใช้มาแต่ก่อนนั้น เรียกว่า ภาษาเก่า (ลีกไตเก่า) มีรูปแบบการประกอบตัวที่ง่าย มี วรรรณยุกต์ 3 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงสูง และเสียงต่ำ แต่ทั้งนี้ก็สามารถอ่านออกเสียงได้ 5 เสียง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940) นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้บริการการศึกษาจึงได้ร่วมจัดตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิรูปภาษาให้มีวรรณยุกต์ที่แน่นอนตายตัวตามเสียงทั้ง 5 ที่ใช้พูดกัน เพื่อให้ง่ายแก่การอ่านโดยไม่ต้องสุ่มเดาเอา การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ต้องมีอันหยุดชะงักงัน เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ก็ได้จัดตั้งคณะกรรม การขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2501 เพื่อสานต่องานของคณะกรรมการชุดก่อน

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved