ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

 

การศึกษาสมัยสหภาพ


                  เมื่อญี่ปุ่นถอนตัวออกจากรัฐฉานและพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษก็ได้เข้ามามีอิทธิพล เหนือรัฐฉานและพม่าเช่นเดิม พม่าโดยมีอ่องซานเป็นผู้นำต้องการที่จะตั้งประเทศราช จึงได้เกิดการรวมตัวกันระหว่าง 4 รัฐ อันประกอบด้วย รัฐพม่า รัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐชิน โดยตกลงกันตามสัญญาป๋างโหลงว่า เมื่อรวมกันตั้ง สหภาพได้ 10 ปี แต่ละรัฐสามารถแยกออกจากกันตั้งเป็นประเทศราชได้ตามความต้องการของรัฐนั้น ๆ ขณะที่ได้รวมตัวกันเป็นสหภาพนี้เอง ทางรัฐบาลไทยใหญ่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาษาและวิชาการขึ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958) คณะกรรมการชุดนี้ได้ทำการปรับปรุงภาษาเขียน โดยเพิ่มวรรณยุกต์จาก 3 เสียงมาเป็น 5 เสียง และเรียกชื่อว่า “ลีกไตใหม่” แต่รูปแบบตัวหนังสือยังคงเดิม หลังจากนั้นก็ได้จัดทำหลักสูตรภาษาไทยใหญ่จำนวน 10 เล่มขึ้น คือ ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.10 (ม.3) หลักสูตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลีกหัวเสือ โดยมีรูปหัวเสือปรากฏอยู่บนปกของหนังสือแต่ละเล่ม หลักสูตรที่ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยและพิมพ์แจกจ่ายเพื่อสอนตามวัดและหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วรัฐฉานมีชั้น ป.1 ถึง ป.5 เท่านั้น ที่เหลืออีก 5 เล่มได้ทำเสร็จก็จริงแต่ยังไม่ทันได้จัดพิมพ์เผยแพร่ หลักสูตรที่ได้ทำสำเร็จเหล่านี้ ได้จัดให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนและส่งเสริมให้มีการเปิดสอนทั่วรัฐฉาน ในปี พ.ศ.2504 เริ่มโดยนักศึกษา ไทยใหญ่มี จายกี จายส่างอาย ฯลฯ ที่ไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และมัณฑเลได้รวมตัวกันไปเปิดสอน ภาษาไทยใหญ่ที่แต้กกี จายคำจึน จายอ่องละ จายอ๊อหว่าต้า จายจายแหล่ง ฯลฯ ได้เปิดสอนที่เมืองล่าเซ่ว และที่เมืองต่องกี มีอาจารย์อ่องทุนเป็นผู้นำในการเปิดสอน หลักสูตรที่ใช้ในการสอนของพวกเขา เรียก”ลีกไตใหม่” “ลีกหัวเสือ”หรือ”ลีกไตม้าห้าตัว” (ม้าตัวที่หนึ่งหมายถึง ทักษะการอ่าน ม้าตัวที่สองหมายถึง ทักษะการเขียน ม้าตัวที่สามหมายถึง ทักษะการคิดคำนวณ ม้าตัวที่สี่หมายถึง ทักษะการไตร่ตรอง และม้าตัวที่ห้าหมายถึง ทักษะการปฏิบัติงาน) หลังจากนั้นก็ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นโดยนายพลเนวิน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (ค.ศ.1962) ความเป็นสหภาพก็สิ้นสุดลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ.1967) หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยใหญ่ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก ห้ามมิให้มีการเปิดสอนทั้งในโรงเรียน วัด หรือสถานที่อื่นใด หากใครเปิดสอน หรือเรียนถือว่าเป็นผู้ยุยงให้เกิดการแตกแยก เป็นผู้มีจุดประสงค์ทาง การเมือง และทำผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้มีอุดมการณ์ในการ เผยแพร่และอนุรักษ์ภาษาได้แอบ เปิดสอนอยู่ในถิ่นทุรกันดานซึ่งทางการเอื้อมมือไม่ถึง

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved