ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

 

 

การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษา


                  การที่ชาวไทยใหญ่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับการไหลบ่าของภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อรวม ถึงวิถีชีวิตของพม่าอย่างเดียวกันเป็นเวลานานนั้น ชาวเมืองในเมืองต่าง ๆ ของรัฐฉานได้เข้ารับการ ศึกษาในโรงเรียนพม่า ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดความนิยมในภาษา วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบพม่าขึ้น อย่างแพร่หลาย ทำให้รูปแบบทั้งทางวัฒนธรรม ความคิด และวิถีชีวิตพม่าได้ก้าวเข้ามาสอดแทรกอยู่ใน วิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกที
ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่มิให้มีการสอนการเผยแพร่สื่ออันเป็นภาษาไทยใหญ่ขึ้นทั้งในระดับ โรงเรียน และหมู่บ้านประการหนึ่งด้วย ด้วยได้ตระหนักถึงความเป็นไปของเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ก่อให้เกิด ชมรมฟืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาเรียกว่า “ก๋อลีกลายและฟิงแงไต”ขึ้น โดยเริ่มจากพระ สงฆ์นักการศึกษาและนักวิชาการแล้วก็เกิดความนิยมก่อตั้งชมรมในลักษณะดังกล่าวอย่างแพร่หลาย โดยมีเกือบทุกหัวเมืองใหญ่ ๆ ทั่วรัฐฉาน การทำงานของชมรมนี้จะทำกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีเป็นหลัก แต่ก็มีการเปิดสอนภาษาไทยใหญ่ด้วยเล็กน้อย เพราะเปิดสอนภาษาโดยตรงไม่ได้ และถือว่าผิดกฎหมายด้วย กล่าวได้ว่าภาษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยใหญ่ยังไม่ถึงกับสูญหาย ไปและยังคงทรงตัวอยู่ได้ในระดับหนึ่งก็ด้วยได้อาศัยกิจกรรมของชมรมในลักษณะดังกล่าวนี้เอง เป็นสำคัญ

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved