ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

การเลือกตั้งครั้งแรกในพม่าเมื่อ ค.ศ.1990

 
เมื่อทหารพม่าตัดสินใจจัดให้มีการเลือกตั้งในสหภาพพม่า โดยหวังว่าพรรคตนเองจะได้รับชัยชนะ การเลือกตั้งในคราวนั้น มีพรรคการเมืองจำนวน 93 พรรค ที่ส่งผู้แทนลงสมัครในสนามเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1990 หลังการเลือกตั้งปรากฏว่า จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนตามกฎหมายเลือกตั้งมี 485 ที่นั่ง พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ได้รับรับเลือกตั้งในคราวนั้นมี 27 พรรค พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้อันดับหนึ่ง คือ 392 ที่นั่ง และพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติรัฐฉาน (SNLD) หรือพรรคไทยใหญ่ ได้อันดับสอง คือ 23 ที่นั่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้       
                1. พรรคประชาธิปไตย (
DP)                                                                           ได้ 1 ที่นั่ง
                2. พรรคสมาคมประชาธิปไตยนักศึกษาเก่าและบัณฑิตใหม่ (GOSDA)      ได้ 1 ที่นั่ง
                3. พรรคสันติบาตรประชาติปไตยแห่งชาติกามัน (KNLD)                       ได้ 1 ที่นั่ง
                4. พรรคองค์การรัฐกะเหรี่ยง (KSNO)                                                          ได้ 1 ที่นั่ง
                5. พรรคพัฒนาชาติละฮู    (LNDP)                                                               ได้ 1 ที่นั่ง
                6. พรรคประชาธิปไตยมะโหร หรือ กามิ      (MSNSO)                             ได้ 1 ที่นั่ง
                7. พรรคประชาธิปไตยมารา (MPP)                                                               ได้ 1 ที่นั่ง
                8. พรรคสันนิบาตสหายเก่าผู้รักชาติ (OCL)                                                 ได้ 1 ที่นั่ง
                9. พรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐฉานโกก้าง     (SSKDP)                              ได้ 1 ที่นั่ง
                10. พรรคสันนิบาตแห่งสหนานาสัญชาติ (UNLD)                                   ได้ 1 ที่นั่ง
11. พรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยแห่งสหภาพคะนุ (UDLDP)       ได้ 2 ที่นั่ง
12. คองเกรสแห่งชาติโชมิ (ZNC)                                                                 ได้ 2 ที่นั่ง
13. พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยแห่งตะอ่าง(ปะหล่อง) (TNLD) ได้ 2 ที่นั่ง
14. พรรคพัฒนาภูมิภาคแถบภูมเขานากา (NHRDP)                                 ได้ 2 ที่นั่ง
15. พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งรัฐสัญชาติคะยาห์ (KSNLD)      ได้ 2 ที่นั่ง
16. พรรคองค์การประชาธิปไตยเพื่อความสามัคคีแห่งชาติคะยาห์ (OKNU)ได้ 2 ที่นั่ง
17. พรรคสันนิบาตแห่งชาติฉิน (CNLD)                                                     ได้ 3 ที่นั่ง
18. พรรคคองเกรสแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยแห่งคะฉิ่น (KSNLD)   ได้ 3 ที่นั่ง
19. พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (PND)                                                      ได้ 3 ที่นั่ง
20. พรรคองค์กรชาติแห่งปะโอ (NPNO)                                                     ได้ 3 ที่นั่ง
21. พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน (DPHR)                 ได้ 4 ที่นั่ง
22. พรรคแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติมอญ (MNDF)                        ได้ 5 ที่นั่ง
23. ผู้สมัครอิสระ                                                                                                ได้ 6 ที่นั่ง
24. พรรคสามัคคีแห่งชาติ (NUP) (พรรคทหารเนวิน)                            ได้ 10 ที่นั่ง
25. พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยยะไข่ (RDL)                                           ได้ 11 ที่นั่ง
26. พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติรัฐฉาน (SNLD) (ไทยใหญ่) ได้ 23 ที่นั่ง
27. พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) (ออง ซาน ซู จี)     ได้ 392 ที่นั่ง
       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved