ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

  คำไตย-คำไทย ที่ควรทราบ

 

คำไต (ไทยใหญ่)

คำไทย

เยงึน
เยลิ่ก

เหย่นแง
ฟิงแง
ฟิงทุง

ลองงำเหย็น
กอนขอ
ถ่างฮาง
ลอดแลว

เจ้าหอแสง
ขุนหอคำ
นางหอคำ
เจ้าฟ้า

ขุนพอง
ขุนจึ้ง
จ๋อมจึ้ง
โหเปา

เงาจึ้ง
ตั้บซึกหลิน
ตั้บซึกน่ำ
ตั้บซึกฟ่า

ตั้บก๋อง
ตั้บจุ๊ม
ตั้บเติง

ก้อหาญ
โหหาญ
โหซึก
โหซึกโหลง

ขุนหาญ
ขุนซึก
ขุนซึกโหลง

เจ้าหาญ
เจ้าซึก
เจ้าซึกโหลง

จ๋อมหาญ
จ๋อมซึก
จ๋อมซึกโหลง
จ๋อมป๋องซึก

วาน
เอิ่ง
แจเวง
แจตอน
เติง
เมิง
จึ้งเมิง
ลอก้า
ก่ำผ่า
จักกฺยะวาหล่า

ธนาคาร
ที่ทำการไปรษณีย์

มารยาท
วัฒนธรรม
ประเพณี

สันติภาพ
เอกราช
อิสระ
เสรี

พระเจ้าจักรพรรดิ
พระราชา
พระราชินี
เจ้าเมือง

รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ประธานาธิบดี
ประธาน

กองบัญชาการ
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ

กองร้อย
กองพัน
กองพล

พลทหาร
สิบตรี
สิบโท
สิบเอก

ร้อยตรี
ร้อยโท
ร้อยเอก

พันตรี
พันโท
พันเอก

พลตรี
พลโท
พลเอก
จอมพล

หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ภาค
เมือง รัฐ
ประเทศ
โลก
โลก
จักรวาล

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved