ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

  คำไตย-คำไทย เกี่ยวศาสนา

 

คำไตย

คำไทย

ปุตทะผ่าส่า, จาวปุต

ชาวพุทธ

หน่อพรา, อะลองพรา

พระโพธิสัตว์

ปุตทะเจา

พระพุทธเจ้า

พรานึงสู่

พระพุทธรูปหนึ่งองค์

พราเป๋นเจา

พระพุทธเจ้า

ตราเจา

พระธรรมะ

สังฆะเจา

พระสงฆ์

สังฆะเจ้

พระสงฆ์ครบ, พระสงฆ์ทั้งหมด

ระฮาน

พระภิกษุ

ระฮานนึงเจา, ระฮานนึงโต๋น ระฮานนึงปา

พระภิกษุหนึ่งรูป

หมุนจ๊าง

พระภิกษุ

หมุนเจา

พระภิกษุผู้มีอายุพรรษามาก

เจาจาง

พระภิกษุ

ปีจาง

หลวงพี่

น่องจาง

หลวงน้อง

น่าจาง

หลวงน้า

ลุงจาง

หลวงลุง

ปอหมุน

หลวงพ่อ

ปอปู่

ลวงตา

เจาปู่

หลวงตา

เจาสระ

หลวงพ่อ

เจาส่าง

สามเณร

ส่างลอง

ลูกแก้ว (ผู้อยู่ในช่วงจะบวชเณร)

กัปปิ

เด็กวัด

ต้าเป, ลูกสิด

ลูกสิทธิ์


ข้าต้าเป (สรรพนามแทนตนเมื่อพูดกับพระ)

กระผม, ฉัน

ปอ ออก

อุบาสก (โยมผู้ชาย)

แม ออก

อุบาสิกา (โยมผู้หญิง)

ต้าก่า

โยม

โกนหลำ

ฆราวาส

จอง, วัด

วัด

ปู่จอง, ปู่จ๋าน

มัคคทายก

สลอบ, สาลา

ศาลา

วิห่าน

วิหาร

สิ่ม

โบถส์

ธัมมะ ยง

ธรรมศาลา, ศาลาการเปรียญ

จองซุงซอม, หอซุงซอม, โฮงซุมซอม

ฉัน, หอฉัน

สี่ปิ้ด

บาตร

พาเหลิง, ส่างกาน

จีวร

ซางแป่ง

สบง

สายข่าปาน

ประคตเอว

เส้อ

อังสะ

พิด ป๊าง

นิมนต์

ซุงซอม

ฉันข้าว

ซอมไหน

อาหารเช้า

ซอมวัน, ซอมเปน

อาหารเพล

จั้ว

ไป, เดินทาง

กิ๊ง

จำวัตร (นอน)

ซอก เต่ น่ำ

สรงน้ำ

ข่า ปาน

อาสน์สงฆ์, อาสน์พระ

ปะ หล่าง พรา

แท่นพระ

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved