ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับคำนำหน้านาม

 

คำไตย

คำไทย

จาย

นาย

นาง, ญิง

นางสาว, นาง

เจา

คุณ, ท่าน

เจาญิง

ฟ้าหญิง

เจาจาย

ฟ้าชาย

โกนจาย

ผู้ชาย

นางญิง, พู่ญิง, แมญิง

ผู้หญิง

ลูกอ่อนแหลง

ทารก

ลูกอ่อน

เด็ก

อ่อนญิง

เด็กหญิง

อ่อนจาย

เด็กชาย

หม่าว, หนุ่ม

หนุ่ม

สาว

สาว

ปอเฮิน

ชายที่แต่งงานแล้ว

ปอเจาเฮิน

สามี, พ่อบ้าน

โผ

สามี

แมเฮิน

หญิงที่แต่งงานแล้ว

แมเจาเฮิน

ภรรยา, แม่บ้าน

เม

ภรรยา

ปอมาย

พ่อหม้าย (ภรรยาตาย)

แมมาย

แม่หม้าย (สามีตาย)

ปอฮ่าง

พ่อหม้าย (ภรรยาทิ้ง)

แมฮ่าง

แม่หม้าย (สามีทิ้ง)

ปอสืบ

พ่อเลี้ยง

แมสืบ

แม่เลี้ยง

แมหมอกญ่า

โสเภณี

ปอส่าง

ชายผู้มีลูกบวชเป็นสามเณร

แมส่าง

หญิงที่มีลูกบวชเป็นสามเณร

ปอจาง

ชายผู้มีลูกบวชเป็นพระ

แมจาง

หญิงผู้มีลูกบวชเป็นพระ

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved