ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

   คำไตย - คำไทย เกี่ยวกับวันและเดือนนับตามจันทรคติ

 

คำไตย

คำไทย

ใหม่นึงคำ

หนึ่งค่ำ

ใหม่สองคำ-ใหม่ซิบสี่คำ

สองค่ำ-ขึ้นสิบสี่ค่ำ

เหลินมน

วันเพ็ญ

ล่องนึงคำ

แรมหนึ่งค่ำ

ล่องสองคำ-ล่องซิบสี่คำ

องค่ำ-แรมสิบสี่ค่ำ

เหลินลับ

แรมสิบห้าค่ำ (เดือนดับ)

เหลินใหม่

เดือนขึ้น

เหลินล่อง

เดือนแรม

วันพิด

วันโกน

วันสิน

วันพระ

เหลินเจ๋ง

เดือนอ้าย

เหลินก๋ำ

เดือนยี่

เหลินสาม

เดือนสาม

เหลินสี่

เดือนสี่

เหลินห้า

เดือนห้า

เหลินฮก

เดือนหก

เหลินเจ๊ด

เดือนเจ็ด

เหลินแปด

เดือนแปด

เหลินเก้า

เดือนเก้า

เหลินซิบ

เดือนสิบ

เหลินซิบเอ๊ด

เดือนสิบเอ็ด

เหลินซิบสอง

เดือนสิบสอง

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved