ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

วัตถุประสงค์
           
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทใหญ่
            
2. เพื่อประมวลเสมอเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดกับชนชาติรัฐฉาน
            3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อชนชาติรัฐฉานในสายตาของชาวโลก
            4. เพื่อให้ชาวโลกได้ทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยาก
                และถูกละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวางของชนชาติรัฐฉาน

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved