ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Taiyai.net

ภาษาไทยใหญ่

อักขระในภาษาไทยใหญ่มีลักษณะกลม ๆ เหมือนเลขศูนย์ ก่อนปี ค.ศ. 1947 ภาษาไทยใหญ่ใช้อักษระ 18 ตัว  มีวรรณยุกต์ 3 ตัว แต่สามารถผันเสียงได้ 5 เสียง ทำให้ต้องอ่านไปเดาความหมายไปจึงจะสามารถเข้าใจได้ หลังได้รับเอกราชในปี 1947 แล้วทางรัฐบาลไทยใหญ่จึงเริ่มปรับปรุงพัฒนาและจัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้น โดยมีวรรณยุกต์ 5 ตัว และเพิ่มอักษระอีกเป็น 19 ตัวแล้วประกาศใช้ในเวลาต่อมา หลักสูตรที่ปริวรรษใหม่นี้เรียกว่า "หลักสูตรหนังสือไตใหม่" แต่รัฐบาลในขณะนั้นก็สามารถจัดทำหลักสูตรได้ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้นก็ถูกยึดอำนาจไป จึงถูกสั่งเก็บทั้งหมดและสั่งห้ามมิให้สอนในโรงเรียน นี่คือหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าของภาษาไทยใหญ่
 

หลักสูตรภาษาไทยใหญ่
ผลงานของรัฐบาลไทยใหญ่

 

 

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved