ความจริงเรื่องไทใหญ่ "ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และความอยู่รอดในผืนแผ่นดินของตน" เชิญศึกษาได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Taiyai.net

การสักลาย

 สักลาย (การสักยา)

            สังคมไทยใหญ่ในอดีต คนในสังคมต่างพยายามแสวงหาพลังอำนาจ ให้กับตนเอง เพื่อได้รับการยอมรับและเพื่อการอยู่รอก ในขณะเดียวกันอำนาจที่คนยอมรับมากก็คือ อำนาจที่มาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาและอาจทางไสยศาสตร์ ซึ่งบางครั้งก็จำเป็นต้องอิงกฎเกณฑ์ทางศิลปะธรรม ความเชื่อเรื่องอำนาจเหล่นนี้มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้รูปแบบพฤติกรรมของชาวบ้าน ดำเนินไปภายใต้กรอบของความเชื่อดังกล่าว

            ความเชื่อเรื่องการสักและไสยศาสตร์ มักจะอยู่ควบคู่ไปกับวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว เช่นการต่อสู้ด้วยดาบ ไม้ค้อน มือเปล่าเป็นต้น ทั้งสองวิชาจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะมีความสามารถเชี่ยวชาญในวอชาการต่อสู้ป้องกันตัว หากไม่มีคาถาอาคมป้องกันตัวด้วย ก็จะเสียทีถูกศัตรูทำร้ายโดยง่าย

            นอกจากนั้น ประเพณีสืบมาจากบรรพบุรุษ ก็มีส่วนกำหนดให้การสักลาย เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคม ในอดีตผู้ชายไทยใหญ่นิยมการสักลาย เคยเชื่อกันว่า การแสดงอกลักษณ์ ของความเป็นชายเต็มตัวในความหมายของความอดทน ความกล้าหาญ ในการศึกสงคราม หากผู้ชายคนไหนไม่ได้สักลาย จะถูกล้อเลียนทำให้อับอาย ว่าขาขาวเหมือนขาของผุ้หญิงและผู้หญิงก็ไม่ชอบไม่นิยมผู้ชายขาขาว

                                              


สล่าสักลาย

            สล่า เป็นคำที่ชาวไทยใหญ่ เรียกผู้มีความเชียวชาญ ทางด้านใดด้านนึ่ง ผู้ที่มีความเชียวชาญด้านการสักยา จึงเรียกว่า สล่าสักยา สล่าสักยาเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือของคนในสังคม รองจาก พระสงฆ์ เนืองจากสล่าสักลายส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่ผ่านการบวชพระมาก่อนแล้ว ได้รับการศึกษาอบรม หลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งได้เรียนรู้ศาสตร์ แขนงต่างๆจากวัดมาแล้วเป็นอย่างดี

            นอกจากนี้ สล่าบางคนยังเป็น ผู้มีความรู้ เชียวชาญ ด้านศิลปะพื้นบ้าน เช่นเป็นผู้มีความสามารถในการแสดงรำนกรำโต เป็นนักร้อง (หมอเฮ็ดกวาม) แสดงละครไทยใหญ่(จากไต) ฟ้อนดาบ(ก้าลาย)ศิลปะการต่อสู้และเป็น(ปู่สล่า) หมอโหราศาสตร์ เช่นหมอดู ใต้เตียน ใต้อางเป็นต้น

       

Copyright (c) 2008. Taiyai.net.All rights reserved